เทศบาลตำบลศรีสงคราม


เทศบาลตำบลศรีสงคราม

ข้อมูลพื้นฐาน
  เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ 4.2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 3,663 คน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7,790,000.-บาท เนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีภารกิจในการให้การบริการสาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก เกิดความพึงพอใจ ในการรับบริการจากภาครัฐ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการนี้ นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร สำนักงานเทศบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 เวลา
ที่ตั้ง
   เทศบาลตำบลศรีสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ 333 ม. 7 ตำบลศรีสงคราม ห่างจากจังหวัดนครพนม
   69 กิโลเมตร  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ  4.2  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  2,625 ไร่
   มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำสงครามและลำน้ำอูน  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้  ทิศเหนือ 
   จรดแม่น้ำสงคราม  ทิศใต้ จรดลำน้ำอูน  ทิศตะวันออก   ติดกับเขตปฏิรูปที่ดิน  ป่าสงวนโพนตูม –    นางุม  ทิศตะวันตก จรดลำน้ำอูน
ประชากร
  จำนวนประชากรในพื้นที่ ณ วันที่  31  มกราคม  2550  มีจำนวน   ประชากรทั้งสิ้น
  3,637  คน  เพศชาย  1,769  คน  เพศหญิง  1,886  คน  จาก  1,275  ครัวเรือน
ลักษณะถูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่คล้ายกะทะคว่ำ  เป็นเนินสูงและราบลาดเอียงลงสู่แม่น้ำ  เนื่องจากตั้งอยู่ใน
  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสงครามทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์
ลักษณะภูมิอากาศ
  สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลศรีสงครามได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
  ตะวันออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ทำให้เกิดฤดูกาลที่ค่อนข้างชัดเจน
  3  ฤดู  ในฤดูฝน  มีฝนตกค่อนข้างมาก
ด้านสังคม
  ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่  1,4,7  (พื้นที่ส่วนใหญ่)  และ หมูที่  8  มีการยึดมั่นและ
  ผูกพันในขนบธรรมเนียมประเพณี  ลักษณะของชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย
ศาสนา
   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98  และ  ศาสนาคริสต์และอื่นๆ  
   ร้อยละ  2  มีวัดจำนวน  2   แห่ง  คือวัดศรีสมบูรณ์  และวัดป่าสุภราราม