อำเภอศรีสงคราม


อำเภอศรีสงคราม

คำขวัญอำเภอ  หลวงปูตื้อลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ศรีสงคราม 
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   ม.๗ ถนนศรีสงคราม – ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐-๔๒๕๙-๙๐๘๔ 
หมายเลขโทรสาร  ๐-๔๒๕๙-๙๐๘๔
  
ข้อมูลทั่วไป 
 
1.ประวัติความเป็นมา        อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม  แยกการปกครองจากอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ ๑  เมษายน  ๒๔๖๘  ขณะนั้นใช้ชื่อ “กิ่งอำเภออากาศอำนวย” (อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  เดิมขึ้นการปกครองกับอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม)  เขตการปกครองแบ่องออกเป็น  ๗  ตำบล  ได้แก่ ตำบลสามผง  ตำบลบ้านแพง  ตำบลหนองแวง ตำบลนาทม  ตำบลบ้านข่า  ตำบลบ้านเสียว  และตำบลนาหว้า  
พ.ศ. ๒๔๖๘  ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านศรีเวินชัย  ตำบลสามผง
พ.ศ. ๒๔๗๑ ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอไปตั้งที่บ้านท่าบ่อสงคราม  ตำบลบ้านข่า
พ.ศ. ๒๔๘๑  เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภออากาศอำนวยเป็นกิ่งอำเภอศรีสงคราม
พ.ศ. ๒๔๘๕ ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีสงคราม จากบ้านท่าบ่อสงครามไปตั้งที่บ้านปากอูน ตำบลนาเดื่อ (ปัจจุบันบ้านปากูนขึ้นกับตำบลศรีสงคราม)
พ.ศ. ๒๔๙๖ ยกฐานะจากกิ่งอำเภอศรีสงคราม ขึ้นเป็นอำเภอศรีสงคราม
         ประชากรชาวอำเภอศรีสงคราม ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเผ่า  ซึ่งอพยพแยกย้ายมารวมตัวกัน  เช่น ไทยลาว  ไทญ้อ  แสก โส้ และผู้ไท  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานจึงมักตั้งตำบลหมู่บ้านอยู่ใกล้เคียงกัน  ไม่กระจัดกระจาย  และอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญๆ ซึ่งรวมเป็นพื้นที่ล่มน้ำสงคราม  วัฒนธรรมต่างๆ ได้ผสมผสานกันไปตามกาลเวลา
         อำเภอศรีสงครามตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดนครพนม  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม  ๖๗ กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  ๗๑๑  กิโลเมตร    
2.เนื้อที่/พื้นที่ ๖๗๑.๓๑๗ ตร.กม. 
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี ๓ ฤดู คือร้อน ฝนและหนาว  
 
ข้อมูลการปกครอง 
1.ตำบล…….๙…. แห่ง 3.เทศบาล..๑…..แห่ง 
2.หมู่บ้าน….๑๐๙…. แห่ง 4.อบต……..๙ … แห่ง 
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่  ทำนา,ทำไร่,ทำสวน  
2.อาชีพเสริม ได้แก่  ทำการประมงน้ำจืด,เลี้ยงสัตว์  
3.จำนวนธนาคาร   มี ๓ แห่ง ได้แก่
   ๑. ธนาคารออมสิน  โทร. ๐-๔๒๕๙-๙๒๓๓
   ๒. ธนาคาร ธ.ก.ส.  โทร.  ๐-๔๒๕๙-๙๒๖๘ 
   ๓. ธนาคารกสิกรไทย  โทร.๐-๔๒๕๙-๙๑๖๐ 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง 
 
ด้านสังคม 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  โทร. ๐-๔๒๕๙-๙๒๓๘
โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์  โทร. ๐-๔๒๕๙-๙๕๘๖
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม  โทร. ๐-๔๒๕๕-๑๐๑๙
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 
โรงเรียนบ้านข่าพิทยา  โทร. ๐-๔๒๕๓-๕๘๘๖
โรงเรียนสามผงวิทยาคม โทร. ๐-๔๒๕๕-๑๐๒๒ , ๐-๔๒๕๓-๕๙๐๓  
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 
  สัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่มีปลากกน้ำจืดชุกชุม
   หินขาว ที่ใช้ประดับตกแต่งสวนหย่อมและตู้ปลา  อยู่ในพื้นที่ตำบลนาคำ และ ต.หาดแพง
   ป่าไม้ มีป่าสงวนแห่งชาติโพนงาม – นางูม   
 
ด้านประชากร  
  1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม ๖๖,๐๙๔  คน 
  2.จำนวนประชากรชาย รวม ๓๒,๙๓๕  คน 
  3.จำนวนประชากรหญิง รวม ๓๓,๑๕๐ คน 
  4.ความหนาแน่นของประชากร ๙๒.๒๑ คน/ตร.กม. 
 
 ด้านการคมนาคม 
  1.ทางบก  – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ท่าดอกแก้ว – ศรีสงคราม
     –  สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  –
     – สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี 
  2.ทางน้ำ  – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
    – ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  – 
  3.ทางอากาศ  – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  – 
 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,มะเขือเทศ,ยางพารา  
  2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่       (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำสงคราม,ลำน้ำอูน,ลำน้ำยาม, ลำน้ำอ้วน, ลำน้ำเมา  
  3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่  บริษัทซันเทคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ที่ตั้ง บ้านดอนแดง ม.๔  ต.ท่าบ่อสงคราม