อำเภอบ้านแพง

คำขวัญอำเภอ  น้ำตกละลานตา สวนยาเขียวขจี มะเขือเทศพันธ์ดี ถิ่นนี้คือบ้านแพง

 

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   ม.5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

 หมายเลขโทรศัพท์   0-4259-1377

 หมายเลขโทรสาร  0-4259-1377

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพง

หมู่ที่ 5 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140

โทร. 0-4259-1044

โทรสาร. 0-4259-1033 ต่อ 16

แจ้งเหตุอัคคีภัย 199 หรือ 0-4259-1809

 ข้อมูลทั่วไป

 1.ประวัติความเป็นมา      ตามประวัติเล่าว่าเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ มีชนเผ่าย้อชื่อเฒ่าจอมและเฒ่างึ้มอพยพมาจากเมืองปุงลิง (เขตเมืองท่าแขก พระราชอาณาจักรลาว) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน มาตั้งถิ่นฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงเกาะดอนแพง (ฝั่งประเทศไทย ที่ตั้งอำเภอบ้านแพงปัจจุบัน) ต่อมาได้มีพรรคพวกของเฒ่าจอมและเฒ่างึ้มได้อพยพมาเพิ่มเติมและสืบเชื่อสายมาจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านที่ตั้งของอำเภอบ้านแพงมีต้นไม้ขึ้นอยู่เต็มเรียกว่าต้นแพงและที่กลางแม่น้ำโขงตรงบ้านแพงก็มีต้นไม้ชนิดเดียวกันขึ้นอยู่หนาแน่น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเรียกหมู่บ้านและเกาะนี้ว่า บ้านแพงและดอนแพง ต่อมาแม่น้ำโขงระหว่างดอนแพงกับบ้านแพงได้ตื้นเขิน บ้านแพงและดอนแพงจึงเชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกันมาจนถึงปัจจุบัน

     เดิมบ้านแพงขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของเมืองไชยบุรี (ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทนปัจจุบัน) ต่อมา พ.ศ. 2452 ทางราชการได้ย้ายที่ตั้งที่ทำการอำเภอไชยบุรีมาตั้งที่หมู่บ้านแพง โดยเรียกชื่อตามนามเดิมว่าอำเภอไชยบุรี ตั้งอำเภออยู่ได้ประมาณ 3 ปี จึงย้ายไปตั้งที่ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน ประมาณปีเศษจึงย้ายไปตั้งที่หมู่บ้านไชยบุรีตามเดิม ต่อมาประมาณ 2 ปี

ที่ตั้งไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการปรับปรุงเขตระหว่างจังหวัดนครพนม กับ จังหวัดหนองคาย ทางราชการจึงย้ายที่ว่าการอำเภอไชยบุรีไปตั้งที่

ตำบลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ทางราชการยกฐานะเป็นอำเภอบึงกาฬปัจจุบัน ส่วนหมู่บ้านแพงคงมีฐานะเป็นตำบล อยู่ในเขตปกครองของอำเภอท่าอุเทน เมื่อปี พ.ศ.2491  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านแพง โดยโอนท้องที่ตำบลหนองแวง ตำบลนาทม จากกิ่งอำเภอศรีสมคราม มาขึ้นกับกิ่งอำเภอบ้านแพง มีตำบลในเขตปกครอง 2 ตำบล และต่อมาปี 2495 จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านแพง และในปี พ.ศ.2499 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นเรียกว่า สุขาภิบาลบ้านแพง และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลบ้านแพงเป็นเทศบาลตำบลบ้านแพง

 นับตั้งแต่การตั้งกิ่งอำเภอ และยกฐานะเป็นอำเภอ  มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ  จำนวน 23  คน ดังนี้

1. นายยง                 สิงหวาระ            ดำรงตำแหน่งระหว่างปี   2495 – 2504

2. นายประดิษฐ์              วิชัยดิษฐ์ดำรงตำแหน่งระหว่างปี   2504 – 2506

3. นายสงวน           วัฒนานันท์                   ดำรงตำแหน่งระหว่างปี   2506 – 2507

4.นายบุญช่วย      หุตะชาติ   ดำรงตำแหน่งระหว่างปี   2508 – 2509

5. นายสุชาติ           ประชากุล   ดำรงตำแหน่งระหว่างปี   2510 – 2511

6. นายพิรัตน์           วาระปรีดี   ดำรงตำแหน่งระหว่างปี   2511 – 2514

7. ร.ต.ถวัลย์            พิทักษ์วงศ์   ดำรงตำแหน่งระหว่างปี   2515 – 2519

8. ร.ต.สุธรรม        บำเรอราช   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    2  มี.ค. 2519 – 20 พ.ค 2520

9. นายดิเรก         อุทัยผล   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  13 ธ.ค.20 – 20 ต.ค. 23

10.นายพงศ์โพยม   วาศภูติ        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  28 ต.ค.23 – 17 ต.ค. 26

11. นายวรนิติ        ส่งสวัสดิ์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  18 ต.ค.26 – 16 ต.ค. 30

12. นายสมพงษ์       มัตราช    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  16 ต.ค.30 –  6 ธ.ค. 31

13. นายวิวิทย์         ดิเรกศรี   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   7 ธ.ค. 31 – 2 ก.ค.  33

14. นายบุญสนอง     บุญมี   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   2 ก.ค 33  – 8 พ.ย.  34

 15. นายสงคราม       เกียวกุล    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  11 พ.ย.34 – 31 ต.ค. 38

 16. นายนิมิต          จันทร์วิมล     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    1 พ.ย.38 –  9 พ.ย. 40

17. นายสันติ            ผิวรัตน     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  10 พ.ย. 40 – 30 ก.ย.  42

18. นายเชิดศักดิ์       ประคองศรี    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  22 พ.ย. 42 – 27  เม.ย.43

 19. นายสัญญา       อุดมพาณิชย์ดำรง   ตำแหน่งตั้งแต่  19 ก.ค.43 –  23 ก.พ. 44

 20.นายอุทัย           วัฒนสิงห์ดำรงค์    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  11  มิ.ย.44  – 5 ต.ค.  46

 21. นายโรจน์นภา    จันทรโรจน     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   6 ต.ค. 46  –  30 ต.ค. 47

 22  นายสมบัติ           กนกอนันทกุล    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   1 พ.ย. 47  –  5 ม.ค.  50

23. นายเมธี              ทองอารีย์         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   8 ม.ค. 50 –   ถึงปัจจุบัน

.

2.เนื้อที่/พื้นที่ 402.70 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือร้อน หนาว ฝน

ข้อมูลการปกครอง

1.ตำบล…….6…. แห่ง 3.เทศบาล..1…..แห่ง

2.หมู่บ้าน….66…. แห่ง 4.อบต……..5 … แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

  1.อาชีพหลัก ได้แก่  ทำนา,ทำไร่ยาสูบ,ข้าวโพด

  2.อาชีพเสริม ได้แก่  หัตถกรรมจักรสาน,แปรรูปอาหาร ถนอมอาหาร

  3.จำนวนธนาคาร

  มี 3 แห่ง ได้แก่

1.ธนาคารออมสิน โทร.0-4259-1224

2.ธนาคาร ธกส.  โทร.0-4259-1069

3.ธนาคารกรุงเทพฯ

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง

ด้านสังคม

  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  โทร.0-4259-1228

โรงเรียนลังกาพิทยาคม  โทร.0-4253-8564

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  –

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

  อุทยานแห่งชาติภูลังกา

  น้ำตกตาดโพธิ์

  น้ำตกตาดขาม

 ด้านประชากร

  1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 38,476  คน

  2.จำนวนประชากรชาย รวม 19,434  คน

  3.จำนวนประชากรหญิง รวม 19,042 คน

 4.ความหนาแน่นของประชากร 95 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

  1.ทางบก  – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212

      – สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  0-4259-1221

      – สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  –

2.ทางน้ำ  – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  –

      – ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  –

3.ทางอากาศ  – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  –

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  มะเขือเทศ,ยาสูบ,ข้าว,ข้าวโพด

  2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

      (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำโขง,หนองเครือเขา,แม่น้ำเมา, หนองคัน (อยู่ที่บ้านพืชมงคล หมู่ 5

ต.นางัว), บึงกะลา (อยู่ระหว่าง ต.นางัว กับ ต.ไผ่ล้อม), ห้วยลังกา (จุดเริ่มต้นที่น้ำตกตาดขาม ผ่านพื้นที่ บ้านดอนบาก บ้านนางัว บ้านพืชผล บ.นาเรียง

บ.ม่วงชี ต.นาเข สิ้นสุดที่ น้ำโขง)

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่  โรงงานมาลีสามพราน  ที่ตั้ง  บ้านท่าลาด ต.บ้านแพง

บ้านแพงน้ำทิพย์   ที่ตั้ง  ม.5  ต.บ้านแพง