อำเภอโพนสวรรค์


อำเภอโพนสวรรค์

คำขวัญอำเภอ  แหล่งข้าวพันธุ์ดี คนมีน้ำใจ เรือไฟตระการตา นำหน้าประชาธิปไตย รวมไทโพนสวรรค์ 
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   ถนนท่าอุเทน – กุสุมาลย์ ตำบลโพนสวรรค์ 
หมายเลขโทรศัพท์   0-4259-5067 
หมายเลขโทรสาร  0-4259-5067 
ข้อมูลทั่วไป 
 
 1.ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ 100 ปี มีชนกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่า “ชาวม้า” อพยพมาจาก อ.ท่าอุเทน มาทำมาหากินบริเวณลำนำอีเพิม เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านอีเพิม” ต่อมามีคนอพยพเพิ่มมาก จึงพากันอพยพมาทาง ใต้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านหัวลึก”กำนันคนแรกคือ หลวงพิบูล ได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “โพนสวรรค์” พ.ศ.2460  ยกฐานะเป็นตำบลโพนสวรรค์ ประกาศเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ 7 มกราคม 2529  ประกาศเป็นอำเภอเมื่อ 9 พ.ค.2535  
  
2.เนื้อที่/พื้นที่ 718.835 ตร.กม. 
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อน มีฝนตกชุก  
 
 ข้อมูลการปกครอง 
  1.ตำบล…….7…. แห่ง 3.เทศบาล..1…..แห่ง 
2.หมู่บ้าน….90…. แห่ง 4.อบต……..7 … แห่ง 
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่  ทำนา  ค้าขาย  รับจ้าง  
2.อาชีพเสริม ได้แก่  ปลูกพริก ทอผ้าพื้นเมือง ทำเครื่องจักสาน  
3.จำนวนธนาคาร 
  มี 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  โทร. 0-4259-5091
                     ธนาคาร ธ.ก.ส.  โทร.  0-4259-5059 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง 
 
ด้านสังคม 
  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  โทร.  0-4259-5072
                                  ร.ร.ค้อวิทยาคม  โทร.  0-4253-6579  
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  – 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 
  ป่าสงวนแห่งชาติโพนตูม-นางุม
  ป่าสงวนแห่งชาติดงเซกา
  แหล่งน้ำธรรมชาติลำห้วยทวย   
 
ด้านประชากร  
  1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 54,414  คน 
  2.จำนวนประชากรชาย รวม 27,159  คน 
  3.จำนวนประชากรหญิง รวม 27,255 คน 
  4.ความหนาแน่นของประชากร 70.19 คน/ตร.กม. 
ด้านการคมนาคม 
  1.ทางบก  – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2028 ท่าอุเทน – กุสุมาลย์
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  –
– สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  – 
2.ทางน้ำ  – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  –
– ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  – 
3.ทางอากาศ  – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  – 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว พริก สับปะรด ถั่วลิสง ข้าวโพด ยางพารา
  2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่     (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ห้วยทวย หนองหวาย  หนองเข็ม