อำเภอนาทม


อำเภอนาทม

คำขวัญอำเภอ  ป่าดงเมาเขาลังกา ยางพาราคุณภาพดี ปลาชุมลุ่มน้ำฮี้ ผ้ามัดหมี่สีสวยงาม 
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   200 ม.4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
หมายเลขโทรศัพท์   0-4251-9188 
หมายเลขโทรสาร  0-4251-9270
  
ข้อมูลทั่วไป 
1.ประวัติความเป็นมา ตำบลนาทมตั้งขึ้นราวปี พ.ศ.2310 ครอบครัวที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมี 3 – 4 ครอบครัว เท่าที่ทราบคือครอบครัวขุนศรี(ตะกูลศรีนาทม) และครอบครัวยายหืด (ตระกูลวงษาศรี) ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาทมเมื่อ 1 เม.ย. 2535 และยกฐานะเป็นอำเภอนาทมเมื่อ 11 ตุลาคม  2540  
2.เนื้อที่/พื้นที่ 324.3 ตร.กม. 
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
 
ข้อมูลการปกครอง 
1.ตำบล…….3…. แห่ง 3.เทศบาล..-…..แห่ง 
2.หมู่บ้าน….37…. แห่ง 4.อบต……..3 … แห่ง 
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่  การทำเกษตรกรรม  คือ  ทำนาปี , ทำนาปรัง , ทำไร่ , ทำสวน  
2.อาชีพเสริม ได้แก่  ปุ๋ยหมักนาดี  บายศรีโนนสวาท  ไม้กวาดโคกสี  มัดหมี่พันห่าว  นาสามัคคีเห็ดขอน  บ้านหมอนดอนดู่  บ้านหมวกดอนแดง  ปลาแห้งดอนเตย  ลำเต้ยนานอ  
ทอผ้านาทม  หน่อไม้ต้มคำแม่นาง  แผ่นยางสามแยก  ปลาแดกท่าพันโฮง    
3.จำนวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาบ้านแพง 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี – แห่ง 
 
ด้านสังคม 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  1.โรงเรียนนาทมวิทยา  โทร. 0-4251-9175
2.โรงเรียนหนองซนพิทยา โทร. 0-4253-5618  
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่   
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ 
1.ป่าสงวนแห่งชาติดงเมา
2.ทุ่งใหญ่
3.อ่างเก็บน้ำวังนอง
4.แม่น้ำสงคราม
5.แม่น้ำเมา
6.แม่น้ำฮี้   
 
ด้านประชากร  
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 22,066  คน 
2.จำนวนประชากรชาย รวม 11,214  คน 
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 10,852 คน 
4.ความหนาแน่นของประชากร 68 คน/ตร.กม. 
 
ด้านการคมนาคม 
1.ทางบก  – รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2417
– สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  
– สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์   
2.ทางน้ำ  – ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  
– ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์   
3.ทางอากาศ  – ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์   
 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว , มันสำปะหลัง , ยางพารา  
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  (แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำสงคราม , แม่น้ำเมา , แม่น้ำฮี้ , อ่างเก็บน้ำวังนอง