เจ้าเมืองเรณูนครในอดีต

 

รายนามเจ้าเมืองเรณูนครในอดีต
เจ้าเพชร – เจ้าสาย ๒ พี่น้อง บุตรพระยาเตโช เจ้าเมืองวัง
หัวหน้านายครัวเมืองวัง ผู้ก่อตั้งบ้านดงหวายสายบ่อแก หรือบ้านดงหวาย หรือ เมืองเว
( พ.ศ. ๒๓๖๙ – ๒๓๘๗ รวม ๑๘ ปี )

 

รายนามเจ้าเมืองเรณูนคร ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรแต่งตั้ง เป็น “พระแก้วโกมล” รวม ๕ คน คือ
๑. พระแก้วโกมล ( เจ้าสาย แก้วมณีชัย ) เป็นเจ้าเมืองเรณูนครระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๗ – ๒๔๐๕ รวม ๑๙ ปี
๒. พระแก้วโกมล ( เจ้าไพ แก้วมณีชัย / เตโช )เป็นเจ้าเมืองเรณูนครระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๖ – ๒๔๓๐ รวม ๒๕ ปี
( เจ้าเพชร เจ้าสาย เจ้าไพ เดิมใช้นามสกุล แก้วมณีชัย ภายหลังบุตรหลาน ได้จดทะเบียนขอใช้นามสกุลเป็น “เตโช” ในสมัยรัชกาลที่ ๖)
๓. พระแก้วโกมล ( เจ้าสิงห์ แก้วมณีชัย )เป็นเจ้าเมืองเรณูนครระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๔๓๗ รวม ๘ ปี
๔. พระแก้วโกมล ( พิมมะสอน เตโช ) เป็นเจ้าเมืองเรณูนครระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๐ รวม ๔ ปี
๕. พระแก้วโกมล ( เหม็น โกพลรัตน์ ) เป็นเจ้าเมืองเรณูนครระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๔๖ รวม ๗ ปี
รายนามนายอำเภอเมืองเรณูนคร

พ.ศ. ๒๔๔๗ กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเรณูนคร เป็นอำเภอเรณูนคร และแต่งตั้งนายอำเภอเมืองเรณูนคร ดังนี้
๑. หลวงชาญยุทธกิจ ( กา เตโช ) พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๕๐ รวม ๔ ปีพ.ศ. ๒๔๕๑ ทางราชการย้ายที่ทำการอำเภอเรณูนครจากเมืองเรณูนคร
ไปตั้งที่ตำบลธาตุพนม แต่ยังคงใช้ชื่อว่าอำเภอเรณูนคร
๒. รองอำมาตย์เอก พระราชกิจภักดี ( ดวงเกษ ณ นครพนม ) พ.ศ. ๒๔๕๑ – ๒๔๕๕ รวม ๕ ปี
๓. รองอำมาตย์เอก ขุนพนมพนารักษ์ ( เฮ้า พิมพานนท์ ) พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๖๐ รวม ๕ ปี
พ.ศ. ๒๔๖๐ กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนชื่ออำเภอเรณูนคร เป็นอำเภอธาตุพนม และเมืองเรณูนครมีฐานะเป็นเพียง ตำบลเรณู เท่านั้น
๔. รองอำมาตย์เอก หลวงพิทักษ์พนมเขต ( ศรีกระทุม จันทรสาขา ) ดำรงตำแหน่งนายอำเภอธาตุพนมคนแรก พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๘๑ รวม ๒๑ ปี
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะตำบลเรณู เป็น กิ่งอำเภอเรณูนคร
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอเรณูนคร เป็น อำเภอเรณูนคร