ภาวะการค้าชายแดนของประเทศไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างกัน จังหวัดนครพนม มีลักษณะเลียบยางตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำโขง ประมาณ 153 กิโลเมตร มีช่องทางการค้า รวม 5 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรน 4 แห่ง เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อทางการค้า และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว รายละเอียด ได้แก่

 

 

 

ด่านผ่านแดนถาวร  1 แห่ง ได้แก่
ด่านศุลกากรนครพนม อำเภอเมืองนครพนม ตรงข้ามกับบ้านท่าแขก แขวงคำม่วน จุดผ่อนปรน   4 แห่ง     ได้แก่
* จุดผ่อนปรนอำเภอบ้านแพง ตรงข้ามกับบ้านบุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ
* จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน ตรงข้ามกับเมืองหินบูน แขวงคำม่วน
* จุดผ่อนปรนอำเภอธาตุพนม ตรงข้ามกับบ้านปากเซ เมืองหนองบก  แขวงคำม่วน (เปิดทำการซื้อขายเวลา 07.00-14.00 น. วันจันทร์และพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์)
* จุดผ่อนปรนอำเภอเมืองนครพนม ตรงข้ามกับบ้านปากเป่ง เมืองทาแขก แขวงคำม่วน   (เปิดจุดทำการซื้อขาย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548)
เปิดทำการซื้อขายเวลา 08.00-14.00 น. วันอังคารและวันพุธของทุกสัปดาห์