โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม


โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม


โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

 


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังธุดงคสถานถาวรนิมิต อำเภอปลาพลี จังหวัดนครนายก เพื่อกำหนดพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำ คลองสีเสียด   ไว้สำหรับเกษตรกรทำมาหากินได้ทุกฤดูกาล   พื้นที่ประมาณ 3,000   ไร่   ที่อยู่ใกล้กับธุดงคสถานฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณรอบ ๆ พื้นที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด   อำเภอปลาพลี   จังหวัดนครนายกจึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งงน้ำ   และพัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาอาชีพของราษฎร   ทรงมีพระราชดำริกับพระพิศาลพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และข้าราชการผู้ใหญ่ที่เฝ้ารับเสด็จ ณ ธุดงคสถานฯ สรุปความได้ว่า   ถ้ามีแหล่งน้ำเกิดขึ้นก็จะทำให้ป่าดูชุ่มชื่นเขียวชอุ่ม เมื่อน้ำไหลผ่านไร่นาของเกษตรกรจะเป็นผลให้ไร่นาได้ผลผลิตพอกินพอใช้เหลือกินก็ได้ขาย ในฤดูแล้งปลูกผักผลไม้ให้เกิดความร่มรื่นเขียวขจี   ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น   เมื่อมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นชาวนาที่ทิ้งถิ่นที่อยู่ไปขายแรงงานในเมือง และในกรุงเทพมหานคร   คงจะหันมาให้ความสนใจถิ่นที่อยู่และกลับมาทำมาหากินที่บ้านเกิดเมืองนินอย่างแน่นอน และให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์   เต็มไปด้วยความเขียวขจีของพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้กินผลกินตามบ้านเรือน ภายในบ้านมีสวนครัวและเลี้ยงสัตว์มี เป็ด ไก่   จัดบ้านเรือนให้สะอาดถูกสุขอนามัย   สร้างให้ครอบครัวมีชีวิตมีความเป็นอยู่ดีกว่าเดิมเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย
มูลนิธิถาวรจิตตถาวโรวงศ์มาลัย   โดยมีพระพิศาลพัฒนาทร จัดทำโครงการเมืองสหหรณ์ขึ้น และให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสวนราชการ ตลอดจนเป็นแหล่งรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผ่นใหม่ไปสู่สมาชิกสหกรณ์ทั่วไปโดยใช้ชื่อ ศูนญ์สาธิตสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาจำกัด พื้นที่เป้าหมายคืออำเภอปลาพลี จังหวัดนครนายกอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ระยะเวลาดำเนินกิจการ 5 ปี่ ตั้งแต่ปี 2541-2545 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนกรณีจังหวัดนครพนม ซึ่งจัดทำโครงการนี้ คือเมื่อเดือนเมษายน   2541 เจ้าอธิการวิจิต อัตตสนโต เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์วนาราม ได้เข้ารับการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ธุดงคสถานถาวรนิมิต อำเภอปลาพลีจังหวัดนครนายยก ได้รับทราบโครงการดังกล่าวจึงได้นำมาขยายผลดำเนินการในจึงหวัดนครพนมเพื่อให้พระสงฆ์มีส่วนรวม และเป็นผู้นำในการช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกร และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทฤษฎีใหม่ให้พออยู่พอกินและมีฐานะดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมโดยให้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของประชาชน และสังคม อย่างแท้จริง
ส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครพนมนั้น นอกจากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ปละแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 นี้ด้วย
พื้นที่เป้าหมายโครงการฯจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมในหมู่บ้านที่ได้รับบริการสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าของศูนย์บริการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดนครพนม โดยคัดเลือกบ้านนาโดน หมู่ที่ 4 ตำบลขามเฒ่า และบ้านท่าควาย ตำบลอาจสามารถ จำนวน 2 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการในระยะแรกแล้วจึงขยายผลออกไปสู่ท้องถิ่นอื่นต่อไป
ส่วนงบประมาณนั้นในปี 2541 ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิถาวร จิตถาวรโรวงค์มาลัย เป็นเงิน   10000 บาท นอกจากนั้นยังขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)    และจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยทำงานประสานกันระหว่างฝ่ายสงฆ์และประชาชน ร่วมกันบริหารโครงหารดังกล่าว