โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม


โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม


โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนครพนม
      เนื่องจากลำน้ำก่ำที่อยู่ในเขตนครพนมนั้น  มีต้นน้ำกิเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนคร  ไหลผ่านหนองหานในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านอำเภอเมืองอำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ไปบรรจบลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  รวมความยาว  ลำน้ำ  ประมาณ  123  กิโลเมตร  สำน้ำก่ำมีลำน้ำสาขาที่สำคัญอยู่  2  สาขา  คือลำน้ำพุงอยู่บนเทือกเขาภูพาน  ซึ่งไหลลงมาบรรจบกับลำน้ำก่ำที่อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  เนื้อที่รับน้ำฝนตรงจุดปลายลำน้ำก่ำ  ที่อำเภอนาแก  เนื้อที่รับน้ำฝนตรงจุดปลายลำน้ำก่ำ  ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงมีเนื้อที่ประมาณ   3400  ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ำถ้าเฉลี่ยต่อปี  ประมาณ  1300  ล้านลูกบาศก์เมตร
      ต่อมาเมื่อวั้นที่  23   พฤศจิกายน   2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ  และก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมตามแนวพระราชดำริที่ทรงวางโครงการไว้เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณสองฝั่งลำน้ำ  ในเรื่องน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน  และขาดแคลนทำการเกษตรรวมทั้งอุปโภคในฤดูแล้ง  กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยพิจารณา  วางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำแยกออกเป็น  2  ตอน  คือ  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนบน  และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง
    โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนบนได้เริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่ปี   2536   โดยพัฒนาหนองบึงขนาดเล็ก   จำนวน  116  แห่ง  ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  (2541)
  การพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่มีการดำเนินการดังนี้
     โครงการพัฒนาห้วยคำฮุย  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ  2538    ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง  1 ปี  งบประมาณ  18  ล้านบาท  ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาฯ   2.5  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ  100 
  โครงการพัฒนาหนองสังข์  อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม  เริ่มก่อสร้างปี  2539  ระยะเวลาก่อสร้าง  2  ปี  เสร็จปี  2540  งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ  45  ล้านบาท  สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ  2.5  ล้านลูกบาศก์เมตร  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภานในเดือนพฤษภาคม  2541 
  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านนาขาม  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนมเริ่มก่อสร้างปี   2538  ระยะเวลาก่อสร้าง  6  ปีเสร็จปี  2543  งบประมาณทั้งสิ้นประมาน    290  ล้านบาท  เมื่อก่อสร้างเสร็จสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้   14100  ไร่  ขณะนี้ก่อสร้างตังประตูระบายน้ำได้ร้อยละ   100  สำหรับระบบส่งน้ำ  จะเริ่มก่อสร้างในปี   2541-2543  รวม  3 ปี
          โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านนาคู่  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  เริ่มก่อสร้างปี  2539  ระยะเวลาก่อสร้าง  5  ปีเสร็จปี  2543  งบประมาณทั้งสิ้นประมาฯ  885 ล้านบาทเมื่อก่อสร้างสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้  26400  ไร่  ขณะนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างประตูระบายแล้วประมาณร้อยละ  25  (2541 )
  สำหรับประตูระบายน้ำอีก  2  แห่ง  ที่อยู่ในลำน้ำยังอันเป็นสาขาของลำนำก่ำประตูระบายน้ำบ้านนาบัว  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ฯพณฯ  องคมนตรี  นายจุลนภสนิทวงศ์  ณ  อยุธยา  ที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2540  ไดขอให้ชะลอการก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราว  โดยให้มาเร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำก่ำทั้ง  3  แห่ง  คือประตูระบายน้ำบ้านนาขาม  บ้านนาคู่และบ้านหนองบึง  ให้แล้วเสร็จในปี  2542  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการฉลองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ครบ  6  รอบ