โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง


โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง

         การพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง  กำหนดให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากน้ำก่ำ   ที่อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ตรงบริเวณห่างจากลำน้ำโขงประมาณ  1.5  กิโลเมตร   จากการก่อสร้างประตูระบายน้ำดังกล่าว  อาจก่อให้เกิดอ่างเก็บน้ำขึ้นมีปริมาณน้ำเก็บกัก  38.7  ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งหลังจากนั้นจะดำเนินการก่อนร้างระบบสูบน้ำขึ้นรอบอ่างเก็บน้ำดังกล่าว  รวม  8  โครงการ  สามารถช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาฯ  72000  ไร่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ  2200ล้านบาท
  การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานซึ่งสามารถให้การสนับสนุนแก่สาขาจังหวัดนครพนมดังนี้

การสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยี 

          โดยเป็นแม่ข่ายมีการส่งเสริม  และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการจัดทำคู่มือการศึกษาและพัฒนาในแต่ละด้านได้จัดพิมพ์คู่มือฯ  จำนวน  5  เล่มประกอบด้วย  การทำนาข้าว  การปลูกพืชสวน  ได้แก่  ลิ้นจี่พันธุ์  นพ.  มะม่วงพันธุ์ดี  และมะละกอการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานร่วมกับสุกร  การปรับปรุงดิน  ได้แก่  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด  การปลูกยางพารา  และการปลูกขยายพันธุ์หวายดง
  นอกจากนั้นยังดำเนินการจัดพิมพ์เพิ่มอีก  3  เล่ม  คือ  การปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหม่อนเยงไหม  การเพาะเห็ดและปลูก  คู่มือฯ งานศึกษา  และพัฒนาป่า  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  การจัดศึกษาดูงานภายในศูนย์  ฯ  การจัดการฝึกอบรมแก่ราษฎร  งานศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตรกรรม  งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์  วานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำจืดเพื่อการประมง  งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน

การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

        เมื่อทดสอบผลิตพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ที่ดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่   ให้นำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่มีความต้องการและสนใจ  โดยสามารถสนับสนุนได้ดังนี้  งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้   งานสาธิตส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง  งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงน้ำเพื่อการประมง  งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์  งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม   ได้แก่กัจกรรมข้าว  กิจกรรมพืชไร่  กิจกรรมพืชสวน  กิจกรรมหม่อนไหม  กิจกรรมเพาะเห็ด  เป็นต้น