โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง จังหวัดนครพนม


โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง จังหวัดนครพนม

โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา  –  แม่ฟ้าหลวง  จังหวัดนครพนม


            โครงการปลูกปาชัยพัฒนา   –  แม่ฟ้าหลวง  เป็นโครงการปลูกป่าพระราชทาน ทีเหล่าพสกนักรชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ  สมเด็จพรนะศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ  โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2536  วัตถุประสงค์ของโครงการเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ  เป็นปีที่   50  คือ  ในปีพุทธศักราช  2539  ทั้งนี้  ทรงมอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  เช้ามาเป็นแกนกลางในการดำเกินการปลูกป่าพระราชทาน
             2.4.1 วัตถุประสงค์ของการปลูกป่าชัยพัฒนา  แม่ฟ้าหลวงนั้น  สรุปได้ดังนี้
เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชนนี  ในการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเพิ่มเนื้อป่าไม้ในทุก ๆ  ภาคของประเทศ  ทั้งป่าอนุรักษ์  ป่าเศรษฐกิจ  และป่าชุชนเพื่อให้มีแหล่งทรัพยากรป่าไม้สำหรับประชาชน
             2.4.2 สำหรับพื้นที่ที่จะปลูกป่าตามโครงการชัยพัฒนา  –  แม่ฟ้าหลวง  ของจังหวัดนครพนม  มี  8 
แปลงพื้นที่ทั้งสิ้น  2500   ไร่
            2.5.3    ดำเนินการ
 ปลูกในปี  พ.ศ.   2538   จำนวน  1200ไร่  ที่บ้านนาโป่งหมู่ที่  4  ตำบลกุรุคุ  อำเภอเมืองนครพนม
 
          2.5.4    ดำเนินการ  ปลูกในปี  พ.ศ.   2540    จำนวน1300  ไร่
   อำเภอโพนสวรรค์ 600  ไร่
   อำเภอท่าอุเทน  150  ไร่
   อำเภอปลาปาก  550  ไร่

 ใช้เวลาในการดำเนินการการปลูกป่าครบพื้นที่   2500   ไร่  ในปี  2540  
     ในการดำเนินการจะต้องจัดให้มีการอบรม   โดยนำกลุ่มราษฎรผู้รับจ้างปลูกป่าประชาชนทั่วไป  และเกษตรกรน้อยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นเยาวชนทีมูลนิธิพัฒนาชนบทให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ทัศนคติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในอนาคต