งานนมัสการพระธาตุจำปา


งานนมัสการพระธาตุจำปา

พระธาตุจำปา ประดิษฐานที่วัดพระธาตุจำปา อ.โพนสวรรค์ องค์พระธาตุ ก่ออิฐถือปูนเป็นผังสี่เหลี่ยมลักษณะคล้าย­­พระธาตุพนม แต่เล็กกว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยพระอาจารย์เม้าและญาติโยม ชาวบ้านเสาเล้าและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตอ­ำเภอโพนสวรรค์ องค์พระธาตุสร้างเป็น ๓ ชั้นชั้นแรกเป็นอุโมงค์ บรรจุของมีค่าต่างๆ ชั้นที่๒ สร้างครอบอุโมงค์ ชั้นที่ ๓ คือพระเจดีย์องค์ใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ๔๕ ซม.สูง ๒๔ เมตร งานนมัสการพระธาตุ วันแรม ๓ ค่ำถึงวันแรม ๕ ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระธาตุจำปาจัดเป็­นธาตุอีสานสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแ­­ห่งชาติแล้ว