แก่งคับพวง บ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

แก่งคับพวง บ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  เป็นแก่งหินในลำแม่น้ำโขง  ตั้งอยู่บริเวณบ้านคับพวง  ตำบลน้ำก่ำ  ในฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม  –  พฤษภาคม  น้ำในแม่น้ำโขงลดลง  ทำให้เกิดแก่ง  น้ำไหลกระทบหินในลำน้ำโขงมีลักษณะสวยงาม เหมือนกับแก่งกะเบาของอำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ  3  กิโลเมตร  ที่มาของคำว่า “คับพวง” หมายถึง ปลาที่ชาวบ้านหาได้ จะร้อยเป็นพวง ได้มากจนแน่นพวง  ชาวบ้านจึงเรียกว่า คับพวง จนปัจจุบัน..