พระทอง

พระทอง เป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันทุก 15 ค่ำ เดือนหกจะนิมนต์มาตั้งไว้ที่หน้าโบสถ์ให้ชาวบ้านมาสรงน้ำ และทุกๆปีของวันออกพรรษา ชาวบ้านห้อมจะมาทอดปราสาทผึ้งที่วัดนี้

                        ที่ตั้ง   วัดโพธิ์ศรี   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม

                        ประวัติ    พระทองเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์และมีค่า   เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนโดยทั่วไป   จึงมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าควรสร้างหอให้พระทองประดิษฐ์ฐานอยู่ต่างหากเป็นเอกเทศเพื่อความเหมาะสมแก่ฐานะและสะดวกต่อประชาชนที่จะมาทำการสักการบูชา

                        ลักษณะ   พระทองเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยประทับนั่งเหนือฐานอาสนบัลลังก์บัวชั้นเดียวฐานล่างประกอบด้วยฐาน 8 เหลี่ยม จำนวน 3   ชั้น   พระรัศมีมีเปลวพระศกเม็ด   มีไรพระศก   ฐานล่างด้านหน้ามีตัวอักษร 2 บรรทัด

                        บรรทัดที่ 1   เป็นอักษรไทยอีสาน ความว่า   ปีกาเมดนายราวนอยส

                        บรรทัดที่ 2   เป็นอักษรไทย – ธรรมอีสาน   ความว่า วาและสกรชได้ 885

                        จากข้อความทั้ง 2 บรรทัด   นายเทิม   มีเต็ม   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก   กองหอสมุดแห่งชาติ   กรมศิลปากร   กทม.   ได้ถอดความไว้ดังนี้

                        ปีกาเม็ด   นาน (ดร)   วาน้อยสร้างแลศักราชได้   885

                        ปีกาเม็ด   ตรงกับปีมะแม   เบญจศก   ตรงกับ พ.ศ. 2066

                        ตรงกับ   สมัยพระเมืองแก้วครองเมืองเชียงใหม่

                        ตรงกับรัชกาลพระรามาธิบดีที่ 2   แห่งกรุงศรีอยุธยา (หรือ 469 ปีมาแล้วเมื่อนับถึงปัจจุบัน)

                        ผู้สร้างสามารถค้นคว้าได้จากประวัติหรือพงศาวดารเวียงจันทร์ (ล้านช้าง)   นั่นเอง