มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

               พระครูสิริเจติยานุกิจ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้แจ้งมาว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2560 โดยรับพระภิกษุ และสามเณร รวมทั้งบุคคลทั่วไปทั้งชาย และหญิง เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 4 สาขาวิชา ดังนี้ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในส่วนคณะสังคมศาสตร์ จะเปิดสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะพุทธศาสตร์ จะเปิดสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่พระสติมา สติสัมปนโน โทรศัพท์หมายเลข 084-6011788 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mcunkp.ac.th