หนองญาติ

 

หนองญาติ อยู่ที่บ้านหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนมอาณาเขตทิศเหนือเหนือจด ที่นาบ้านนาจอก ยาวประมาณ 70 เส้น ทิศใต้จดหมู่บ้านดงโชค ยาวประมาณ 70 เส้น ทิศตะวันออกจดหมู่บ้านหนองบัว ยาวประมาณ 17 เส้น ทิศตะวันตก จดถนนสายหนองญาติ – นาแก ยาวประมาณ 17 เส้น รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2190 ไร่ ใช้ประโยชน์เป็นหนองน้ำสาธารณะประเภทราษฎรใช้ร่วมกัน

ประวัติ     หนองญาติเป็นหนองน้ำที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เกิดจากหนองน้ำต่าง ๆ รวมกั่น ดังนี้ คือ หนองอูมคูม หนองหวาย หนองกุลา หนองหูหมาน หนองสองห้อง หนองเขื่อนช้อง หนองหว้า หนองสงยาง หนองบ่อแก หนองสายทองคำตากกร้า หนองถ่ม โนนกลางหรือลาดนกกระซุม เมื่อรวมกันแล้วชื่อว่า  หนองญาติ (ยาด หมายถึง แย่งกัน)

เรื่องราวของหนองญาติชาวบ้านดงโชคเล่าว่าหนองญาตินั้น แต่ก่อนรอบ ๆ หนอง ก็มีต้นไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์ ในหนองก็มีปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ ชุกชุมมาก การหาอาหารจากก็มีต้นไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์ ในหนองน้ำนี้เพื่อยังชีพก็เป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย เพราะผู้คนก็ยังมีน้อย ต่อ ๆ มามีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เกิดการยาดแย่งแหล่งทำมาหากินกัน   จึงได้ชื่อว่า หนองยาด

โดยสภาพของหนองญาติแต่ดั้งเดิม ทั้งสี่ด้านโดยรอบเป็นเนินดิน ไม่มาทางน้ำไหลออก ต่อมานายเก สุวรรณโพธิ์ศรี กำนันตำบลหนองญาติ ได้เกณฑ์ราษฎรไปขุดเนินดิน ให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ได้สร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาคอนกรีต

หนองญาติเป็นหนองน้ำที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม เป็นแหล่งน้ำสำคัญสามารถกักเก็บน้ำได้มากและมีน้ำขังตลอดปี ในปี พ.ศ.   2541 นายชวลิต   วิชยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองนครพนมคนปัจจุบัน   ได้จัดทำโครงกา ร   และจัดหางบประมาณมาพัฒนาหนองญาติเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม