ศาลหลักเมือง

 

                        ที่ตั้ง   บริเวณหน้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดนครพนม   จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีศาลหลักเมือง   อันเป็นสถานที่สำหรับการเคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัด   ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้กำหนดไว้ว่า   สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีศาลหลักเมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ   ก็ควรที่จะได้มีการจัดสร้างศาลหลักเมืองขึ้นทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นศูนย์รวมของขวัญและกำลังใจของประชาชนให้เกิดความสามัคคี   รักใคร่   ปรองดองระหว่างพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

หลักฐาน   เสาหลักเมืองได้กำหนดให้ใช้ไม้กันเกรา (ไม้มันปลา)   ซึ่งเป็นไม้มงคลนำมาจัดทำ   ในการจัดหาไม้กันเกรานั้นได้มีการเสาะหาในหลายพื้นที่   เช่น   ที่อำเภอนาแก   อำเภอท่าอุเทน   และที่วัดกกต้อง   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดนครพนม  แต่ก็ปรากฏว่ายังมีขนาดและความสวยงามไม่เหมาะสมจนกระทั่งได้พบไม้ลักษณะรูปทรงดีที่สุด   ณ   บริเวณริมถนนท่าดอกแก้ว – ศรีสงคราม    บ้านปฏิรูป    ตำบลศรีสงคราม    อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดจึงได้จัดประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้เมื่อวันที่   21   ตุลาคม    2538    เวลา    11.39    น.   โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   (ท่านเสริมศักดิ์   พงษ์พานิช)   และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(นายวิทย์   ลิมานนท์วราไชย)   พร้อมบรรดาข้าราชการไปร่วมพิธีบวงสรวง   และตัดไม้ในครั้งนี้สำหรับไม้กันเกราดังกล่าว   จังหวัดได้นำไปจัดทำเป็นเสาหลักเมือง   โดยมีความยาวทั้งสิ้น 4.675   เมตร   โดยเป็นส่วนที่ฝังลงไปในพื้นดิน   1.975   เมตร   และเป็นส่วนที่พ้นจากพื้นขึ้นมา 2.70   เมตร   หรือ   108   นิ้ว   ซึ่งถือได้ว่าเป็นมงคลร้อยแปดประการ

สำหรับยอดเสาหลักเมืองได้ใช้ไม้ชัยพฤกษ์มาทำการจัดทำก่อนที่จะนำมาจัดทำเป็นยอดเสาหลักเมือง   ได้นำไปเก็บรักษาไว้ในเรือนจำจังหวัดนครพนม   โดยเก็บรักษาไว้   ณ   สถานที่ที่เหมาะสม   ห้ามผู้ต้องขังเข้าใกล้บริเวณนั้นโดยเด็ดขาด   การนำเอาไม้ดังกล่าวมาทำเป็นยอดเสาหลักเมืองนั้น   ได้ให้ผู้ต้องขังทำการตัดไม้ให้ได้ขนาดยอดเสาหลักเมืองไว้ 0.775   เมตร

จังหวัดนครพนมได้ทำการว่าจ้างบริษัท   ดำรงวิศวก่อสร้าง   จำกัด   เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลหลักเมือง   ศาลาจำหน่ายธูปเทียนและของที่ระลึก   ก่อสร้างรั้ว   การจัดภูมทัศน์   ลานจอดรถ   ถนน   บันได   และการก่อสร้างทำท่อระบายน้ำ   ท่อพัก   ศสล.   เป็นเงินทั้งสิ้น   8,360,140   บาท

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม   ได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์   เมื่อวันที่ 24   กันยายน   2539   ในโอกาสนี้จังหวัดนครพนม   ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม   จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฎราชกุมาร   เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม   ในวันพุธที่   25   กันยายน   2539

การเปิดศาลหลักเมือง   การเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม   วันพุธที่   25   กันยายน   2539
ฤกษ์วิไล             ได้เวลา                          มหาสวัสดิ์
พรพิพัฒน์                       ภิญโญ                           สโมสร
ศาลหลักเมือง                  อร่ามล้น             ผลสุนทร
กิจบวร                           วัฒนา                            ประชาชน
สาธุโข                           โมทนา                           อุตสาหะ
เสียสละ                          ล้ำเลิศ                            ประเสริฐสม
มโนรถ                           ร่มรื่น                             ชื่นอารมณ์
ชาวนครพนม                   เป็นสุข                           พ้นทุกข์ทวี
อุดมฤกษ์                        ราศี                               ฉวีสวัสดิ์
พรพิพัฒน์                       ปัดภัย                            ให้ไกลหนี
เกริกกำจาย                     ชื่อเสียงโด่งดัง                 มั่นคงดี
กอรปกรรมดี                    มหาชน                           ล้นนิยม
ประกอบกิจ                     พาเจริญ                         ดำเนินหน้า
กิจการค้า                        ราชการ                          โอฬารสม
ดิเรกรุ่ง                           กรุงไทย                         วิไลชม
มโนรมย์             รุ่งเรือง                           ประเทืองเทอญ