แหล่งโบราณคดีบ้านทู้


แหล่งโบราณคดีบ้านทู้

แหล่งโบราณคดีบ้านทู้
ที่ตั้ง บ้านทู้ ตำบลน้ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สภาพภูมิศาสตร์   บ้านทู้มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดเนื้อที่ประมาณ   50    ไร่
หลักฐาน  ภายในหมู่บ้านได้พบใบเสมากระจายทั่วไปปัจจุบันเหลืออยู่ 8 ใบ เป็นใบเสมาสลักจากหินทราย บริเวณกึ่งกลางใบสลักเป็นรูปสถูป องค์สถูปมีลักษณะเป็นหม้อน้ำ ด้านล่างช่วงฐานเสมาเป็นรูปบัวหงาย มีแถวลูกประคำเป็นลูกคั่น ประดับเหนือกลีบบัว มีบางใบเท่านั้นที่ไม่มีลวดลายสลัก ปัจจุบันอยู่รอบอุโบสถวัดสระพังทอง
นอกจากนี้ยังได้พบ หินบด แท่นหินบด คนโทดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบสีน้ำตาลแบบเตาลุ่มน้ำสงคราม และไหข่า เป็นต้น ปัจจุบันเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเรียนบ้านทู้
อายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 21