สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากม.นครพนม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากม.นครพนม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากม.นครพนม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อประกอบพิธีเปิดอาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบ COLONIAL STYLE คอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น โดยตัวอาคารประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนการประชุมสัมมนาและบริการ ส่วนสำนักงาน และส่วนการเรียนการสอน โดยในส่วนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรม ห้องโถงต้อนรับ ต้อนรับส่วนหน้า ห้องปฏิบัติการทัวร์ ห้องปฏิบัติการครัวไทย-ยุโรป ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการได้ฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมและมุ่งสู่การเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้า ฯ รับเสด็จ

 

สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ ราย คือ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ และพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม จำนวน ๓ ราย ได้แก่ พระเทพวรมุนี สาขาศาสนา พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต สาขารัฐศาสตร์ นายชาญยุทธ อุปพงษ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และมีผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่างๆ ดังนี้ ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๓๔ คน และปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๕๗๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๐๔ คน


 

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน ย่อมมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการทำงาน ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา เบื้องต้น ไม่ว่าจะทำงานใด ต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบก่อน เพื่อให้งานมีระบบระเบียบและมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ต่อจากนั้น ก็ลงมือปฏิบัติให้ถูกตรงตามแผนงาน ถูกต้องตามหลักวิชาและตามเหตุตามผล หากเป็นงานที่ร่วมกันปฏิบัติหลายคนหลายฝ่าย แต่ละคนแต่ละฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบงานในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และร่วมมือประสานงานกัน โดยมุ่งประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด ข้อสำคัญ จะต้องติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเอาใจใส่ฝึกฝนตนเอง ให้ทำงานตามวิธีการดังที่กล่าวได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ จะได้สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด

 

หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พระราชดำเนินลงมายังบริเวณ ชั้น ๑ ของอาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนครพนม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน ๖ แห่ง และโรงเรียนสามัญชนเผ่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้น ทรงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน จากโครงการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครพนม และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึกและทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

 

         ภาพข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.นครพนม


      สุเทพ หันจรัส  ผู้จัดรายการสวัสดีนครพนม FM 107.75 MHz เวลา 06-07.00 น.   รายงาน